e-liquid EMPORIO Nic Salt Tabáček 10ml

99 
Masha
Kategorie:

EMPORIO Nic Salt Tabáček Objem: 10ml. Směs tradičních tabáků. Drsné tóny tabáku zjemní nepatrný dozvuk vanilky. Nejnovější řada e-liquidů EMPORIO na bázi nikotinové soli (Nic Salt) představuje skvělou volbu pro všechna zařízení typu POD a MTL atomizéry. NicSalt se vyznačuje především mnohem rychlejším vstřebáním nikotinu a jemným, ale citelným HITem. Další nespornou výhodou nikotinových solí je mnohem lepší odpařování při nižší teplotě spirálky a delší životnost žhavícího tělíska. Není určeno pro DL atomizéry! E-liquidy EMPRORIO představují sloučení znalostí a technologických procesů českého výrobce náplní do elektronických cigaret Imperia. Kvalita e-liquidů EMPORIO je daná vstupními surovinami pro výrobu, dodržením standardních výrobních procesů podle ISO 9001, ale i v neposlední řadě správným technologickým postupem při výrobě. Exkluzivní design balení e-liquidů EMPORIO dodá nádech luxusu ještě před samotným ochutnáním. Všechny e-liquidy EMPORIO procházejí procesem zrání, který trvá 3 až 40 dní podle typu produktu. Výrobky EMPORIO jsou testované podle francouzské normy AFNOR: NF ISO 4387, XP D90-300-2 a XP D90-300-3. Každý e-liquid EMPORIO je registrován v systému EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H332 Signální slovo: Varování Nebezpečné látky: nikotin, soli Standardní věty o nebezpečnosti: H332 – Zdraví škodlivý při vdechování. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějtepo ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P304+P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312 – Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Značka

Imperia

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid EMPORIO Nic Salt Tabáček 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!