e-liquid EMPORIO Gold Tobacco 10ml

89 
Masha
Kategorie:

EMPORIO Basic Tabák Gold Tobacco Objem: 10ml. Mix jemných fermentovaných tabáků. V závěru se objevuje tón oříšku. E-liquidy EMPRORIO představují sloučení znalostí a technologických procesů českého výrobce náplní do elektronických cigaret Imperia. Kvalita e-liquidů EMPORIO je daná vstupními surovinami pro výrobu, dodržením standardních výrobních procesů podle ISO 9001, ale i v neposlední řadě správným technologickým postupem při výrobě. Exkluzivní design balení e-liquidů EMPORIO dodá nádech luxusu ještě před samotným ochutnáním. Všechny e-liquidy EMPORIO procházejí procesem zrání, který trvá 3 až 40 dní podle typu produktu. Výrobky EMPORIO jsou testované podle francouzské normy AFNOR: NF ISO 4387, XP D90-300-2 a XP D90-300-3. Každý e-liquid EMPORIO je registrován v systému EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302, Skin Sens. 1A H317 Signální slovo: Varování Nebezpečné látky: nicotine (ISO), 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-on, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadin-1-yl)-2-buten-1-on Standardní věty o nebezpečnosti: H302 – Zdraví škodlivý při požití. H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějtepo ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P280 – Používejte ochranné rukavice. P321 – Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Imperia

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid EMPORIO Gold Tobacco 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!