e-liquid EMPORIO Coco Cream 10ml

89 
Masha
Kategorie:

EMPORIO Basic Line Coco Cream Objem: 10ml. Kokosové mléko s krémem. Kompozici doplňují tóny ananasu. E-liquidy EMPRORIO představují sloučení znalostí a technologických procesů českého výrobce náplní do elektronických cigaret Imperia. Kvalita e-liquidů EMPORIO je daná vstupními surovinami pro výrobu, dodržením standardních výrobních procesů podle ISO 9001, ale i v neposlední řadě správným technologickým postupem při výrobě. Exkluzivní design balení e-liquidů EMPORIO dodá nádech luxusu ještě před samotným ochutnáním. Všechny e-liquidy EMPORIO procházejí procesem zrání, který trvá 3 až 40 dní podle typu produktu. Výrobky EMPORIO jsou testované podle francouzské normy AFNOR: NF ISO 4387, XP D90-300-2 a XP D90-300-3. Každý e-liquid EMPORIO je registrován v systému EU a splňuje nařízení TPD. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302 Signální slovo: Varování Nebezpečné látky: nicotine (ISO) Standardní věty o nebezpečnosti: H302 – Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějtepo ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte P301+P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Imperia

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid EMPORIO Coco Cream 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!