e-liquid Jam Vape Co Strawberry Jam 10ml – 20mg nikotinu/ml

109 
Masha
Kategorie:

Jam Vape Co SALT Strawberry Jam Objem:10ml. Obsah nikotinu: 20mg/ml. Tradiční jahodový džem zaručuje perfektní zážitek především v moderních POD systémech. Náplně do elektronických cigaret typu Nic Salt se od běžných e-liquidů liší mnohem nižším PH a především nikotinovou sůl, která zaručuje rychlejší vstřebání bez dráždivého pocitu při vapování. Nikotinová sůl se vyskytuje například také vtabákových listech, proto používání e-liquidů typu Nic Salt přináší mnohem bližší alternativu kběžným cigaretám. Mezi další výhodu patří mnohem rychlejší proces odpařování při nižších teplotách oproti klasickým e-liquidům, čímž se prodlužuje životnost jak spirálky, tak vaty ve-cigaretě. E-liquidy Juice Sauz Nic Salt jsou určeny především pro MTL styl vapování pusa-plíce a nejvíce je oceníte vzařízeních typu POD a klasických elektronických cigaretách. Ačkoliv obsahují 10-20mg nikotinu na každý mililitr, nemusíte mít obavu zpřílišného škrábání vkrku. Na základě vlastních zkušeností můžeme směle popsat NicSalt liquidy jako mnohem hladší a příjemnější alternativu než klasické liquidy snižším obsahem nikotinu. Britské e-liquidy Juice Sauz představují výsledek dlouholetých zkušeností a ladění chutí. Vsoučasnosti tvoří jedny znejlepších náplní na poli nikotinových solí. Poměr 50PG a 50VG se skvěle hodí do všech MTL atomizérů. Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, Skin Sens. 1, H317; H310; Acute Tox. 4, H332; Aquatic Chronic 3, H412 Signální slovo: Nebezpečí Nebezpečné látky: nicotin-salicylát Standardní věty o nebezpečnosti: H301 – Toxický při požití. H310 – Při styku s kůží může způsobit smrt. H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci. H332 – Zdraví škodlivý při vdechování. H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí. P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P262 – Zabraňte stykus očima, kůží nebo oděvem. P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 – Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P273 – Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 – Používejte ochranné rukavice. P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. P302+P352 – PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P304+P340 – PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P310 – Okamžitě volejte lékaře. P312 – Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. P321 – Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na štítku). P330 – Vypláchněte ústa. P333+P313 – Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 – Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P361+P364 – Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Značka

Juice Sauz

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid Jam Vape Co Strawberry Jam 10ml – 20mg nikotinu/ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!