e-liquid ELECTRA Western Tobacco 10ml

79 
Masha
Kategorie:

ELECTRA Western Tobacco Objem: 10ml. Obsah nikotinu: 0mg, 3mg, 6mg, 12mg, 18mg, 20mg/ml. ELECTRA Western Tobacco je jemná tabáková příchuť slehkým oříškovým nádechem. Náplně do e-cigaret řady ELECTRA je ryze český e-liquid vyráběný vlaboratoři u hlavního města Prahy. Pečlivé testování a přísná výstupní kontrola každé šarže e-liquidu ELECTRA zaručuje stálou chuť a naprosté bezpečí pro uživatele. Každá příchuť vznikla pečlivým testováním a použitá aromata se maximálně přibližují přírodní molekule. Základ kvalitního e-liquidu představuje proplyenglykol a potravinářský glicerin. Následně jsou do e-liquidu přidány aromata vpotravinářské kvalitě a samozřejmě naprosto čistý nikotin. Složení e-liquidů ELECTRA je pravidelně ověřováno vnezávislé laboratoři splatnou akreditací. Za dobu své existence na trhu si našli e-liquidy ELECTRA mnoho spokojených uživatelů jak zřady e-kuřáků, tak náročných vaperů. Optimální poměr PG:VG zajišťuje skvělou produkci kouře a dobrou viskozitu pro použití i vmenších clearomizérech. Samozřejmostí je i plastová lahvička skomfortním kapátkem a uzávěr sdětskou pojistkou. Nákupem e-liquidu řady ELECTRA máte vždy jistotu, že kupujete kvalitní e-liquid. Upozornění: Tento výrobek obsahuje nikotin a je nevhodný pro těhotné ženy a kojící matky. Zákaz prodeje osobám mladším 18 let. Pro intenzitu 0mg/ml: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008:Směs není klasifikována jako nebezpečná. Pro intenzity 3mg, 6mg, 12mg/ml: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 4, H302 Signální slovo: Varování Nebezpečné látky: nicotine (ISO) Standardní věty o nebezpečnosti: H302 – Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte P301+P312 – PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli. Pro intenzity 18mg, 20mg/ml: Klasifikace podle nařízení (ES) 1272/2008: Acute Tox. 3, H301 Signální slovo: Nebezpečí Nebezpečné látky: nicotine (ISO) Standardní věty o nebezpečnosti: H301 – Toxický při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí P264 – Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 – Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P301+P310 – PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P330 – Vypláchněte ústa. P405 – Skladujte uzamčené. P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Značka

Electra

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “e-liquid ELECTRA Western Tobacco 10ml”

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vendor Information

  • Address:
  • No ratings found yet!